Categories
Spirituality Việt ngữ Writing

Wolves

which moments
are waiting for you
are for you

why rushing
why rushing
why rushing

hidden
under noble thoughts
are wolves

silence
silence
silence

For ushajina, 2019.

Vietnamese version:
khoảnh khắc nào
đợi em
dành cho em
mà kịp
mà kịp

náu mình
dưới những ý nghĩ cao thượng
là con sói
là đàn sói

tịch lặng
tịch lặng
tịch lặng

Gửi ushajina, 2019.