Categories
Spirituality Việt ngữ Writing

Samurai

in a night dream
true is true
awake from a night dream
true is false
in a day dream
false is false
awake from a day dream
false is true

raise your sword
sing your song
hug your Ma and Pa
kiss the forehead of humanity
o Samurai!

For hoangha, 2020.

Vietnamese version:
Trong giấc mộng đêm
Thật là thật
Choàng giấc mộng đêm
Thật là giả
Trong giấc mộng ngày
Giả là giả
Choàng giấc mộng ngày
Giả là thật

Hãy nâng lên thanh kiếm
Hãy cất lên lời ca
Hãy ôm lấy thầy mẹ
Và hôn lên trán nhân loại
Hỡi kiếm sĩ!

Gửi hoangha, 2020.